کتاب نکاح

مسائل متفرقه

مساله 1 ـ ‏اگر کسی یک زن بیش ندارد لازم نیست که با او نزدیکی کند، مگر‏‎ ‎‏بعد از چهار ماه و لازم نیست در منزل او باشد یا پیش او بخوابد هرشب یا چهار‏‎ ‎‏شب یک بار، بلی لازم است که آن زن را ترک نکند و به حال خودش نگذارد مثل‏‎ ‎‏زنانی که نه شوهردار حساب می شوند و نه بی شوهر.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 378
مساله 2 ـ ‏اگر کسی دو زن دارد، پس در این صورت اگر با یکی از آنها شب‏‎ ‎‏را به روز آورد باید با دیگری هم چنین کند، ولی بعد از آنکه حق دومی را ادا کرد‏‎ ‎‏دیگر لازم نیست که از اول شروع کند، و همچنین است اگر سه زن یا چهار زن‏‎ ‎‏دارا باشد.‏

مساله 3 ـ ‏چنانچه کسی دو زن دارد، می تواند سه شب از چهار شب را‏‎ ‎‏پیش یکی از آنان باشد و شب چهارم پیش دیگری بخوابد، همچنین است اگر‏‎ ‎‏سه زن دارا باشد، دراین صورت هم می تواند دو شب پیش یکی بخوابد و دو‏‎ ‎‏شب دیگر پیش آن دو زن دیگر.‏

مساله 4 ـ ‏این احکامی که ذکر شد مربوط به زن عقدی است، امّا زن صیغه‏‎ ‎‏چه یکی باشد چه بیشتر حقی از این جهت ندارد.‏

مساله 5 ـ ‏هر یک از زنان می توانند حق شب خوابگی خود را ببخشند،‏‎ ‎‏چنانچه می توانند به زن دیگری واگذار کنند و در این صورت بر مرد لازم است‏‎ ‎‏که مراعات کند و از رفتن پیش آن زن رو متابد.‏

مساله 6 ـ ‏این احکامی که ذکر شدند مربوط است به مردی که حاضر است‏‎ ‎‏و امّا اگر مسافر باشد پس بر او چیزی لازم نیست، و قضا ندارد بعد از آنکه از سفر‏‎ ‎‏مراجعت کرد.‏

مساله 7 ـ ‏مردی که چهار زن دارد اگر خواست شروع کند به رفتن پیش‏‎ ‎‏یکی بعد از دیگری اختیار با خود اوست در انتخاب کردن کدام یک برای شب‏‎ ‎‏اول، و کدام یک برای شب دوم، و کدام یک برای شب سوم.‏

مساله 8 ـ ‏اگر چنانچه زن ناشزه شد به این معنی که اطاعت نکرد شوهر‏‎ ‎‏خود را در اموری که باید اطاعت کند، مثلاً تمکین نکرد یا خود آرایی ننمود اگر‏‎ ‎‏شوهر بخواهد آن را، و یا آنکه از خانه بدون اجازۀ او بیرون رفت، پس در این‏‎ ‎‏صورت حق شب خوابگی ندارد و نفقه ای بر گردن شوهرش نیست.‏

مساله 9ـ ‏اگر چنانچه علائم نشوز در زن پیدا شد، به اینکه بداخلاقی کرد و‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 379
‏تغییر رویه داد در رفتار با شوهرش، پس در این صورت اگر مرد او را نصیحت کرد‏‎ ‎‏و پند و اندرز داد و در او تاثیر نکرد و اطاعت شوهر نکرد، در این حال او ناشزه‏‎ ‎‏شناخته می شود، و مرد می تواند که از او دوری کند و چنانچه با دوری کردن زن‏‎ ‎‏رام نگشت می تواند او را بزند.‏

مساله 10 ـ ‏باید مراعات شود که مبادا بدن زن سرخ و سیاه شود، و چنانچه‏‎ ‎‏با زدن کمی او رام می شود جایز نیست شدیداً او را تنبیه کند، چنانچه جایز‏‎ ‎‏نیست در زدن، مقصودش انتقام کشیدن باشد، بلکه لازم است قصدش اصلاح‏‎ ‎‏کار زناشویی باشد.‏

مساله 11 ـ ‏اگر مرد در فرض سابق زن را بزند به طوری که جنایتی بر او وارد‏‎ ‎‏آید، باید غرامت او را بکشد.‏

مساله 12 ـ ‏همچنانکه زن ناشزه می شود به ترک طاعت شوهرش، مرد هم‏‎ ‎‏ناشزه می شود به اینکه حقوقی که باید بپردازد مثل نان دادن و لباس پوشانیدن و‏‎ ‎‏با او نزدیکی کردن و غیر اینها نپردازد و خلاف کند، در این صورت زن می تواند‏‎ ‎‏مطالبه کند حق خودش را و موعظه و نصیحت کند شوهرش را و چنانچه‏‎ ‎‏فایده ای نبخشید، می تواند داد خودش را از حاکم شرع و مجتهد وقت بخواهد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 380