کتاب طلاق

‏در صحت طلاق چند شرط است:‏

مساله 1 ـ شرط اول:‏ آنکه شوهر که طلاق می دهد بالغ باشد بنابر احتیاط‏‎ ‎‏واجب، پس طلاق غیربالغ صحیح نیست بنابر احتیاط؛ چه به مباشرت باشد و‏‎ ‎‏چه به وکالت دادن به کس دیگر.‏

مساله 2 ـ ‏اگر طفل ممیز باشد و به ده سال رسیده باشد و طلاق بدهد لازم‏‎ ‎‏است مراعات احتیاط بشود، و اگر بخواهد زن شوهر کند، لازم است تجدید‏‎ ‎‏طلاق در وقت بالغ شدن طفل.‏

مساله 3 ـ ‏صحیح نیست طلاق دادن پدر و جد طفل، زن او را و همین طور‏‎ ‎‏صحیح نیست طلاق وصی آنها و نه طلاق حاکم شرع، پس هیچ یک از اینها‏‎ ‎‏نمی تواند طلاق بدهند زن او را.‏

مساله 4 ـ ‏اگر طفل در حال جنون بالغ شود یا بعد از بلوغ مجنون شود، پدر‏‎ ‎‏و جد او می توانند زن او را طلاق بدهند با مراعات نفع و صلاح او و محتاج به‏‎ ‎‏اذن حاکم شرع نیست و با نبودن ولی، حاکم شرع می تواند طلاق دهد.‏

مساله 5 ـ شرط دوم:‏ آنکه شوهر که می خواهد طلاق دهد عاقل باشد، پس‏‎ ‎‏طلاق مجنون صحیح نیست، و همین طور کسی که عقلش زائل شود به مستی و‏‎ ‎‏مثل آن، طلاقش صحیح نیست.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 384
مساله 6 ـ شرط سوم:‏ آنکه طلاق دهنده قصد داشته باشد به واقع نمودن‏‎ ‎‏طلاق، پس طلاق آدم خواب و کسی که شوخی می کند، یا لفظ طلاق را لغو‏‎ ‎‏استعمال می کند و حقیقتاً اراده ندارد باطل است.‏

مساله 7 ـ شرط چهارم: ‏آنکه شوهر به اختیار خود طلاق دهد نه به اجبار و‏‎ ‎‏اکراه، پس اگر کسی به او بگوید که اگر طلاق ندهی به تو ضرر جانی یا مالی‏‎ ‎‏می رسانم و از روی اکراه طلاق دهد باطل است.‏

مساله 8 ـ ‏اگر به طور اجبار و الزام طلاق داد و بعد راضی شد طلاقش‏‎ ‎‏صحیح نمی شود.‏

مساله 9 ـ ‏شرط است در زنی که شوهر می خواهد او را طلاق دهد، اینکه‏‎ ‎‏زن دائمی او باشد نه صیغۀ او.‏

مساله 10 ـ ‏شرط است که زن از حیض و نفاس و آنچه به حکم آن است مثل‏‎ ‎‏پاکی که دربین حیض و نفاس است و به حکم آنها است خالی باشد.‏

مساله 11 ـ ‏زن از حیض و نفاس که پاک شد طلاقش صحیح است، اگرچه‏‎ ‎‏غسل نکرده باشد.‏

مساله 12 ـ ‏شرط است در صحت طلاق که زن در حال پاکی از حیض و‏‎ ‎‏نفاس باشد که مرد با او نزدیکی نکرده باشد، پس اگر از حیض یا نفاس پاک شد و‏‎ ‎‏مرد با او جمع شد طلاقش در این حال صحیح نیست.‏

مساله 13 ـ ‏اگر زنی گرفت و با او نزدیکی نکرد، طلاقش در حال حیض و‏‎ ‎‏نفاس صحیح است.‏

مساله 14 ـ ‏اگر زن حامله باشد و حیض شود طلاقش در حال حیض‏‎ ‎‏صحیح است.‏

مساله 15 ـ ‏اگر زن غایب باشد و مرد نداند که او حائض است و نتواند حال‏‎ ‎‏او را به دست بیاورد یا مشکل باشد به دست آوردن، طلاق او صحیح است،‏‎ ‎‏اگرچه بعد معلوم شود که در حال حیض بوده.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 385
مساله 16 ـ ‏اگر زن حاضر باشد و ممکن نباشد حال حیض او را به دست‏‎ ‎‏بیاورند یا مشکل باشد، حکمش مثل غایب است.‏

مساله 17 ـ ‏اگر زنی یائسه باشد و آن وقتی است که زن غیر سیده به پنجاه‏‎ ‎‏سالگی و زن سید به شصت سالگی رسیده باشد، می شود او را طلاق داد در‏‎ ‎‏طهری که با او مواقعه کرده است، و همین طور است دختر نابالغ و زن آبستن.‏

مساله 18 ـ ‏زنی که به سن زنهایی که حیض می بینند رسیده و حیض‏‎ ‎‏نمی بیند چه بواسطۀ آن باشد که خلقتش این طور است یا عارضه ای برای او رخ‏‎ ‎‏داده که حیض نمی شود، اگر شوهر با او نزدیکی کرد و بخواهد او را طلاق دهد،‏‎ ‎‏باید از وقت نزدیکی سه ماه بگذرد و پس از آن او را طلاق دهد و پیش از سه ماه‏‎ ‎‏طلاق باطل است.‏

مساله 19 ـ ‏شرط است در طلاق که زن معین باشد؛ یا به اسم یا به اشاره یا‏‎ ‎‏به هرچه ممکن است که او را تعیین کند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 386