کتاب طلاق

اقسام طلاق

مساله 1 ـ ‏طلاق صحیح دو قسم است:‏

‏قسم اول: طلاق بائن، و آن طلاقی است که شوهر نمی تواند بعد از طلاق‏‎ ‎‏دادن رجوع کند؛ چه زن عده داشته باشد یا نه و آن شش قسم است: ‏اول: ‏طلاقی‏‎ ‎‏که پیش از نزدیکی با زن داده شود. ‏دوم: ‏طلاق دختری که به حد تکلیف نرسیده‏‎ ‎‏باشد، اگرچه نزدیکی با او کرده باشد. ‏سوم: ‏طلاق زن یائسه است. ‏چهارم: ‏طلاق‏‎ ‎‏خلع. ‏پنجم: ‏طلاق مبارات و این دو قسم بائن هستند اگر زن به بذلی که کرده‏‎ ‎‏رجوع نکند و در صورت رجوع با شرایط رجعی می شود. ‏ششم: ‏طلاق سوم‏‎ ‎‏است، اگر دو رجوع شود یکی بین اول و دوم، و یکی بین دوم و سوم. و اگر‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 387
‏طلاق بعد از دو عقد جدید واقع شود باز بائن است به این معنی که اگر طلاق داد‏‎ ‎‏و عده گذشت و عقد کرد او را، بعد طلاق داد و عده گذشت، و عقد کرد پس‏‎ ‎‏طلاق داد، این طلاق سوم نیز بائن است.‏

مساله 2 ـ ‏اگر سه طلاق داد با واقع کردن دو رجوع در بین آنها به آن نحو که‏‎ ‎‏ذکر شد آن زن را نمی تواند بگیرد مگر آنکه آن زن شوهر کند، پس اگر شوهر دوم‏‎ ‎‏مرد یا او را طلاق داد، بر شوهر اول حلال می شود با شرایطی که ذکر می شود.‏

مساله 3 ـ ‏در سه طلاقی که گفته شد با دو رجوع مذکور، فرق نمی کند بین‏‎ ‎‏آنکه مرد با زن بعد از رجوع نزدیکی کند و او را در طهر دیگر طلاق دهد، و آنکه‏‎ ‎‏نزدیکی نکند و در همان طهر هر سه طلاق را بدهد؛ پس اگر طلاق دهد و در‏‎ ‎‏همان مجلس رجوع کند و باز طلاق دهد و باز رجوع کند و باز طلاق دهد، آن زن‏‎ ‎‏بر او حرام می شود تا آنکه محلل بگیرد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر زنش را طلاق داد و رجوع کرد و با او نزدیکی کرد و در طهر‏‎ ‎‏دیگر طلاق داد و رجوع کرد و با او نزدیکی کرد و در طهر دیگر طلاق داد، این را‏‎ ‎‏طلاق عدّی گویند، پس اگر زن محلل گرفت و پس از آن شوهر اولی او را عقد‏‎ ‎‏کرد باز سه طلاق به طوری که ذکر شد واقع کرد باز محلل گرفت پس از آن شوهر‏‎ ‎‏اول باز او را عقد کرد و سه طلاق دیگر به همان نحو که ذکر شد واقع کرد، پس‏‎ ‎‏از نه طلاق مذکور آن زن بر مرد مذکور حرام همیشگی می شود و هیچ وقت‏‎ ‎‏نمی تواند او را بگیرد.‏

مساله 5 ـ ‏گفته شد زنی را که سه طلاقه کرد، حرام می شود و باید محلل‏‎ ‎‏بگیرد تا به او حلال شود و در حلال شدن، سه چیز معتبر است: ‏اول: ‏آنکه‏‎ ‎‏شوهری که محلل است بالغ باشد و نکاح قبل از بلوغ موثر نیست. ‏دوم: ‏آنکه با‏‎ ‎‏او نزدیکی کند از طریق قُبُل به طوری که موجب غسل شود به دخول حشفه و‏‎ ‎‏در کسی که حشفه اش بریده شده به دخول مقدار حشفه بنابر احتیاط، گرچه‏‎ ‎‏کفایت مسمای دخول در مقطوع الحشفه خالی از وجه نیست و احتیاط واجب‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 388
‏آن است که بعد از دخول انزال منی شود. ‏سوم: ‏آنکه عقد دائمی باشد و متعه‏‎ ‎‏کفایت نمی کند.‏

مساله 6 ـ ‏در نزدیکی که معتبر است در محلل، فرقی نیست بین نزدیکی‏‎ ‎‏حلال و حرام، پس اگر در حال احرام یا در حال حیض نزدیکی کرد کفایت‏‎ ‎‏می کند و بر شوهر اول حلال می شود.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 389