کتاب طلاق

عدۀ طلاق

مساله 1 ـ ‏عده نیست از برای زنی که شوهر با او نزدیکی نکرده، و دختر‏‎ ‎‏کوچکی که به حد بلوغ نرسیده است یعنی نه سالش تمام نشده؛ گرچه شوهر با‏‎ ‎‏او نزدیکی کرده باشد، و زن یائسه، این سه طایفه عده ندارند چه به طلاق جدا‏‎ ‎‏شده باشند از شوهر و چه به فسخ و هبۀ مدت و غیر آن.‏

مساله 2 ـ ‏دخول حاصل می شود به رفتن تمام حشفه و ختنه گاه چه در قُبُل‏‎ ‎‏و چه در دبر.‏

مساله 3 ـ ‏زن اگر قرشیه است به شصت سالگی یائسه می شود و اگر نیست‏‎ ‎‏به پنجاه سالگی یائسه می شود.‏

مساله 4 ـ ‏اگر زن حامله ای را طلاق دهند، عدۀ او به زائیدن تمام می شود‏‎ ‎‏اگرچه بعد از طلاق بدون فاصله بزاید، و فرق نیست در اینکه بچه خلقتش تمام‏‎ ‎‏باشد یا ناقص، بلکه اگر مضغه و علقه هم باشد عده تمام می شود.‏

مساله 5 ـ ‏اگر زن از زنا حامله باشد، به زائیدن عده اش تمام نمی شود.‏

مساله 6 ـ ‏اگر زن دو قلو آبستن باشد بائن می شود از شوهر به زائیدن هر دو‏‎ ‎‏طفل نه یکی از آنها.‏

مساله 7 ـ ‏اگر زن غیرآبستن را طلاق بدهد یا نکاح را فسخ کند، اگر حیض‏‎ ‎‏زن مستقیم باشد، یعنی در هر ماه یک مرتبه خون ببیند، عدۀ او سه طهر است و‏‎ ‎‏همین طور است اگر در یک ماه بیشتر از یک مرتبه خون ببیند یا در دو ماه یک‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 389
‏مرتبه ببیند. بلکه اگر فاصله میان دو حیض او از سه ماه کمتر باشد نیز عدۀ او سه‏‎ ‎‏طهر است.‏

مساله 8 ـ ‏اگر زن حیض نمی شود و در سنی است که زنهای دیگر حیض‏‎ ‎‏می شوند؛ چه به واسطۀ مرض باشد یا ضعف یا غیر آن، عدۀ او سه ماه است. و‏‎ ‎‏همین طور است زنی که فاصلۀ مابین دو مرتبه خون دیدنش سه ماه باشد یا‏‎ ‎‏بیشتر.‏

مساله 9 ـ ‏اگر زنی را طلاق داد و یک لحظه از پاکی او باقی است، این یک‏‎ ‎‏لحظه یک طهر حساب می شود و بعد از آنکه دو طهر دیگر دید از عده خارج‏‎ ‎‏می شود.‏

مساله 10 ـ ‏مراد از ماه که باید زن عده نگه دارد ماه هلالی است، پس اگر‏‎ ‎‏اول ماه طلاق گرفت سه ماه که گذشت عده تمام می شود و اگر در بین ماه طلاق‏‎ ‎‏گرفت دو ماه وسط را هلالی حساب کند، و ماه و روزهای ماه اول را با ماه چهارم‏‎ ‎‏تمام کند.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 390