کتاب طلاق

عدۀ وطی به شبهه

‏مراد به وطی به شبهه آن است که کسی نزدیکی کند با زنی به اعتقاد آنکه‏‎ ‎‏زن خودش هست و زن او نباشد یا عقد کند زنی را به اعتقاد آنکه عقد او صحیح‏‎ ‎‏است و نزدیکی کند، بعد معلوم شود عقد او صحیح نبوده.‏

مساله 1 ـ ‏زنی که با او نزدیکی شده است به شبهه، باید عده نگهدارد، چه‏‎ ‎‏شوهردار باشد یا نباشد و چه زن و مرد هر دو در اشتباه باشند و چه مرد فقط، و‏‎ ‎‏احتیاط واجب عده نگاه داشتن است در صورتی که زن فقط در اشتباه بوده.‏

مساله 2 ـ ‏عده از برای کسی که با او زنا شده است نیست، چه از زنا آبستن‏‎ ‎‏شده باشد یا نه.‏

مساله 3 ـ ‏عدۀ نزدیکی به شبهه مثل عدۀ طلاق است به تفصیلی که گفته‏‎ ‎‏شد.‏

مساله 4 ـ ‏زنانی که عده ندارند در طلاق مثل یائسه و غیر آن، در اینجا نیز‏‎ ‎‏عده ندارند.‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 392
مساله 5 ـ ‏مرد در مدت عدۀ زن خودش که با او به طور اشتباه نزدیکی شده‏‎ ‎‏نمی تواند با او نزدیکی کند، و امّا دیگر از بهره های زن و شوهری را می تواند‏‎ ‎‏بردارد مثل بوسه و غیر آن.‏

مساله 6 ـ ‏نفقۀ این زن در حال عده با شوهرش هست چه استمتاعات بر او‏‎ ‎‏جائز باشد و چه نباشد.‏

مساله 7 ـ ‏مردی که با زنی به اشتباه نزدیکی کرده است می تواند او را در‏‎ ‎‏این عده به زنی بگیرد، اگر مانع دیگری نداشته باشد، لکن مردان دیگر‏‎ ‎‏نمی توانند او را بگیرند.‏

مساله 8 ـ ‏زنی را که طلاق دادند به طلاق رجعی ـ و آن طلاقی است که‏‎ ‎‏شوهر می تواند در عده زن را به نکاح اول خود برگرداند ـ در حکم زن است؛‏‎ ‎‏مادامی که در عده است باید مرد نفقه و کسوۀ او را بدهد و مرد و زن از هم ارث‏‎ ‎‏می برند و خواهر این زن بر مرد حرام است و کفن زن بر مرد است و زکات‏‎ ‎‏فطره اش با مرد است.‏

مساله 9 ـ ‏زنی که به طلاق بائن از مرد جدا شد هیچ یک از احکام زوجیت‏‎ ‎‏را ندارد؛ چه در عده و چه در غیر عده.‏

مساله 10 ـ ‏در طلاق بائن که گفته شد حکم زوجیت را ندارد، اگر زن از مرد‏‎ ‎‏آبستن باشد تا نزائیده از مرد حق نفقه و کسوه و محل سکونت دارد.‏

مساله 11 ـ ‏در طلاق بائن و رجعی اگر مرد در حال مرض طلاق بدهد زن‏‎ ‎‏خود را و از وقت طلاق تا یک سال به همان مرض بمیرد زن از او ارث می برد، و‏‎ ‎‏امّا اگر بعد از سال بمیرد اگرچه به نصف روز یا کمتر، ارث از او نمی برد.‏

مساله 12 ـ ‏ارث بردن زن در مسالۀ یازدهم سه شرط دارد: ‏اول: ‏آنکه بعد از‏‎ ‎‏گذشتن عده شوهر نکند. ‏دوم: ‏آنکه مرد از این مرض که در آن طلاق داده خوب‏‎ ‎‏نشود، پس اگر خوب شد و باز مریض شد و مرد زن از اوارث نمی برد، بلی در‏‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 393
‏طلاق رجعی اگر در زمان عده بمیرد ارث می برد. ‏سوم: ‏آنکه طلاق به خواهش‏‎ ‎‏زن واقع نشود، پس در طلاق خلع که به خواهش زن است و در طلاق مبارات که‏‎ ‎‏با التماس هر دوی آنها است ارث نمی برد.‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 394