فهرست مطالب

‏مقدمۀ ناشر··· 5‏

‏احکام تقلید··· 9‏

‏احکام طهارت:‏

‏آب مطلق و مضاف··· 11‏

‏آب جاری··· 11‏

‏آب کـر··· 12‏

‏آب باران··· 13‏

‏آب چاه··· 14‏

‏احکام آبها··· 14‏

‏احکام تخلّی··· 15‏

‏استبـراء··· 17‏

‏وضـو··· 18‏

‏وضوی ارتماسی··· 20‏

‏شرایط وضو··· 21‏

‏چیزهایی که وضو را باطل می کند··· 25‏

‏چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت··· 27‏

‏احکام وضو··· 27‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 399
‏احکام وضوی جبیره··· 28‏

‏غسلهای واجب··· 29‏

‏احکام جنابت··· 29‏

‏چیزهایی که بر جنب حرام است··· 30‏

‏غسل جنابت··· 31‏

‏غسل ترتیبی··· 31‏

‏غسل ارتماسی··· 32‏

‏احکام غسل··· 32‏

‏حیـض··· 34‏

‏احکام حیض··· 35‏

‏اقسام زنهای حائض··· 38‏

‏زنهای صاحب عادت··· 38‏

‏مبتـدئه··· 42‏

‏مضطربه··· 43‏

‏ناسیه··· 44‏

‏استحاضه··· 44‏

‏احکام استحاضه··· 45‏

‏نفـاس··· 48‏

‏غسل مسّ میت··· 48‏

‏احکام محتضر··· 49‏

‏احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت··· 50‏

‏کیفیت غسل میت و احکام آن··· 51‏

‏احکام کفن میت··· 53‏

‏احکام کفن میت··· 53‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 400
‏آداب حنوط و جریدتین··· 55‏

‏احکام نماز میت··· 56‏

‏دستور نماز میت··· 58‏

‏احکام دفن میت··· 59‏

‏غسلهای مستحب··· 64‏

‏تیمم··· 65‏

‏چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است··· 67‏

‏دستور تیمم··· 68‏

‏احکام تیمم··· 69‏

‏نجاسات··· 71‏

‏          1 و 2ـ بول و غائط··· 71‏

‏          3ـ منی··· 72‏

‏          4ـ مردار··· 72‏

‏          5ـ خون··· 72‏

‏          6 و 7ـ سگ و خوک··· 73‏

‏          8ـ شراب··· 73‏

‏          9ـ فقّاع··· 74‏

‏          10ـ کافر··· 74‏

‏          11ـ عرق شتر نجاستخوار··· 75‏

‏احکام نجاسات··· 75‏

‏چگونگی نجس شدن اشیاء··· 77‏

‏چگونگی نجس شدن اشیاء··· 77‏

‏نجاستهایی که اجتناب از آنها در نماز لازم نیست··· 78‏

‏مطهرات··· 79‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 401
‏          1ـ آب··· 80‏

‏          2 ـ زمین··· 81‏

‏          3ـ آفتاب··· 82‏

‏          4ـ استحاله··· 82‏

‏          5ـ کم شدن دو سوم آب انگور··· 83‏

‏          6ـ انتقال··· 83‏

‏          7ـ اسلام··· 83‏

‏          8ـ تبعیت··· 84‏

‏          9ـ برطرف شدن عین نجاست··· 84‏

‏          10ـ غائب شدن مسلمان··· 84‏

‏          11ـ استبراء حیوان نجاستخوار··· 85‏

‏احکام ظرفها··· 85‏

احکام نماز:

‏فصل اول··· 86‏

‏قبله··· 89‏

‏ستر و ساتر··· 90‏

‏احکام ستر و ساتر··· 90‏

‏لباس نمازگزار··· 91‏

‏مکان نمازگزار··· 94‏

‏اذان و اقامه··· 97‏

‏افعال نماز:‏

‏نیت··· 98‏

‏تکبیرة الاحرام··· 99‏

‏قیام··· 99‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 402
‏قرائت··· 100‏

‏رکوع··· 102‏

‏سجده··· 103‏

‏تشهد··· 104‏

‏سلام··· 105‏

‏ترتیب··· 105‏

‏چیزهایی که نماز را باطل می کند··· 106‏

‏نماز آیات··· 108‏

‏خلـل··· 110‏

‏شکوک··· 111‏

‏شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد:‏

‏          اول: شک در چیزی از نماز بعد از گذشتن محل آن··· 114‏

‏          دوم: شک بعد از سلام··· 115‏

‏          سوم: شک بعد از وقت··· 116‏

‏          چهارم: شک کثیرالشک، یعنی کسی که زیاد شک می کند··· 116‏

‏          پنجم: شک امام و ماموم··· 117‏

‏حکم شک در نمازهای مستحبی··· 117‏

‏حکم ظنّ در نماز··· 118‏

‏نماز احتیاط··· 118‏

‏حکم اجزاء فراموش شده در نماز··· 120‏

‏سجدۀ سهو··· 121‏

‏نماز قضاء··· 123‏

‏اجیر گرفتن برای نماز··· 127‏

‏نماز عید فطر و قربان··· 129‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 403
‏نماز مسافر··· 130‏

‏شرایط قصر··· 131‏

‏چیزهایی که سفر را قطع می کند··· 137‏

‏احکام مسافر··· 141‏

‏نماز جماعت··· 143‏

‏شرایط جماعت··· 146‏

‏احکام جماعت··· 148‏

‏شرایط امام جماعت··· 149‏

احکام روزه:

‏نیت··· 151‏

‏چیزهایی که روزه را باطل می کند··· 153‏

‏          1 ـ خوردن و آشامیدن··· 154‏

‏          2 ـ جماع··· 155‏

‏          3 ـ استمناء··· 155‏

‏          4 ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر··· 156‏

‏          5 ـ رساندن غبار غلیظ به حلق··· 156‏

‏          6ـ فرو بردن سر در آب··· 157‏

‏          7ـ باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح··· 157‏

‏          8ـ اماله کردن··· 160‏

‏          9ـ قی کردن··· 160‏

‏آنچه برای روزه دار مکروه است··· 161‏

‏جاهایی که قضا و کفاره واجب است··· 161‏

‏کفارۀ روزه··· 162‏

‏قضای روزه··· 163‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 404
‏احکام روزۀ قضا··· 165‏

‏احکام روزه مسافر··· 166‏

‏کسانی که روزه بر آنها واجب نیست··· 167‏

‏راه ثابت شدن اول ماه··· 167‏

‏روزه های حرام و مکروه··· 169‏

‏روزه های مستحب··· 170‏

‏اعتکاف در مسجد··· 170‏

‏در احکام اعتکاف··· 172‏

احکام زکات:

‏زکات شتر و گاو و گوسفند··· 173‏

‏نصاب شتر··· 174‏

‏نصاب گاو··· 175‏

‏نصاب گوسفند··· 176‏

‏نصاب طلا··· 177‏

‏نصاب نقره··· 177‏

‏زکات گندم و جو و خرما و کشمش··· 179‏

‏مصرف زکات··· 183‏

‏شرایط مستحقین زکات··· 186‏

‏نیت زکات··· 187‏

‏زکات فطره··· 188‏

احکام خمس:

‏1ـ غنیمت··· 191‏

‏2ـ معدن··· 191‏

‏3ـ گنج··· 193‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 405
‏4ـ جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می آید··· 194‏

‏5ـ منافع کسب··· 195‏

‏6ـ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد··· 200‏

‏7 ـ مال حلال مخلوط به حرام··· 201‏

‏مصرف خمس··· 202‏

کتاب حج:

‏شرایط وجوب حج··· 204‏

‏در حج نیابت··· 210‏

‏در وصیت به حج··· 213‏

‏در حج نذر و عهد و قسم··· 215‏

‏احکام حج مستحبی··· 219‏

‏احکام عمره··· 220‏

معاملات محرمه‏··· 222‏

‏احکام خرید و فروش··· 225‏

‏در بیان شرایط خریدار و فروشنده··· 225‏

‏در شرایط ثمن و مثمن··· 227‏

‏در بیان خیارات··· 228‏

‏چیزهایی که داخل در مبیع است··· 232‏

‏در بعض مسائل قبض و تسلیم··· 233‏

‏در احکام نقد و نسیه··· 233‏

‏معاملۀ سلف··· 234‏

‏شرایط معاملۀ سلف··· 235‏

‏در احکام معامله سلف··· 235‏

‏خرید و فروش میوه ها··· 236‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 406
‏معاملات ربویه و بعض احکام آن··· 237‏

‏فروش طلا و نقره به طلا و نقره··· 240‏

در بعض احکام شفعه‏··· 242‏

‏احکام صلح··· 244‏

‏احکام اجاره··· 248‏

‏احکام جعاله··· 258‏

‏احکام عاریه··· 261‏

‏احکام ودیعه (امانت)··· 264‏

‏کتاب مضاربه··· 267‏

‏احکام شرکت··· 272‏

‏احکام شرکت اکتسابی··· 272‏

‏احکام قسمت··· 274‏

احکام مزارعه‏··· 276‏

‏احکام مساقات··· 280‏

‏کتاب دین و قرض··· 282‏

‏کتاب رهن··· 286‏

‏کتاب حجر··· 289‏

‏به حد بلوغ نرسیدن··· 289‏

‏سفیه بودن··· 291‏

‏مریض بودن··· 291‏

کتاب ضمان‏··· 293‏

‏کتاب حواله و کفالت··· 296‏

‏کفالت··· 297‏

کتاب وکالت‏··· 299‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 407
کتاب هبه‏··· 302‏

‏کتاب وقف··· 305‏

‏صدقه··· 308‏

کتاب وصیت‏··· 310‏

‏کتاب نذر و قسم··· 315‏

‏احکام نذر··· 317‏

کتاب کفارات‏··· 320‏

‏احکام کفارات··· 321‏

احکام کشتار‏··· 325‏

‏احکام شکار··· 328‏

‏احکام شکار ماهی··· 332‏

‏احکام شکار ملخ··· 334‏

کتاب اطعمه و اشربه‏··· 335‏

‏در حیوان··· 335‏

‏در غیر حیوان··· 339‏

کتاب غصب‏··· 343‏

‏کتاب احیاء موات··· 346‏

‏احکام چیزهایی که مردم در آنها شریکند··· 350‏

کتاب لقطه‏··· 355‏

‏کتاب نکاح··· 360‏

‏در عقد ازدواج··· 364‏

‏اولیای عقد··· 366‏

‏اموری که مانع از زناشویی است:‏

‏          اول: نسب··· 367‏


کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 408
‏          دوم: رضاع··· 368‏

‏          سوم: مصاهرت··· 369‏

‏زناشویی در عده··· 370‏

‏احکامی چند راجع به زناشویی بین ملتها··· 371‏

‏احکامی چند از صیغه··· 372‏

‏عیبهایی که سبب می شود زن یا مرد اختیار بهم زدن عقد را داشته باشند:‏

‏          قسم اول··· 373‏

‏          قسم دوم··· 373‏

‏          قسم سوم··· 374‏

‏مهر و احکام آن··· 377‏

‏شرطهایی که جایز است در عقد زناشویی··· 378‏

‏مسائل متفرقه··· 378‏

‏در احکام اولاد··· 380‏

‏در نفقات··· 382‏

کتاب طلاق‏··· 384‏

‏صیغۀ طلاق··· 386‏

‏اقسام طلاق··· 387‏

‏عدۀ طلاق··· 389‏

‏عدۀ وفات··· 390‏

‏عدۀ وطی به شبهه··· 392‏

‏در احکام رجوع··· 394‏

کتاب خلع و مبارات‏··· 395‏

‎ ‎

کتابرسالۀ نجاة العبادصفحه 409