امّا مقدمه در بیان سه امر است

‏امّا مقدمه در بیان سه امر است:‏

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 11