فصل سوم در سهام و فرائض مقرره در قرآن مجید

دوم از فرائض: ربع ترکه

دوم‏ از فرائض، رُبع ترکه است: و آن سهم دو طائفه است: ‏اول:‏ سهم ‏‎ ‎‏زوج است با بودنِ اولادِ غیر ممنوعُ الارث از برای زوجه؛ چه ذکور و چه ‏‎ ‎‏اناث و چه بلاواسطه یا به واسطه، چه از این زوج یا از زوج دیگر. ‏دوم:‏ ‏‎ ‎


کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 69
‏ ‏

‏سهم زوجه است با نبودنِ اولادِ غیر ممنوعِ از ارث از برای زوج؛ چه ذکور ‏‎ ‎‏و چه اناث، و چه بلاواسطه یا به واسطه، و چه از این زوجه یا از زوجه ‏‎ ‎‏دیگر، و چه زوجه متحد باشد یا متعدد.‏

 

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 70