فصل سوم در سهام و فرائض مقرره در قرآن مجید

چهارم از فرائض: ثلثین ترکه

چهارم‏ از فرائض، ثلثینِ ترکه است: و آن سهم دو طائفه است: ‏اول:‏ ‏‎ ‎‏سهم بنتین است فصاعداً، با عدمِ اولادِ ذکورِ غیرِممنوعُ الارث از برای ‏‎ ‎‏میت. ‏دوم:‏ سهم اختین فصاعداً که ابوینی باشند یا ابیِ تنها، به شرط آنکه ‏‎ ‎‏با آنها اخِ غیرِ ممنوعُ الارثِ ابوینی اگر آنها ابوینی باشند، یا ابی اگر آنها ابی ‏‎ ‎‏باشند، نباشد، و الّا  همه بالقرابه ارث می برند.‏

 

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 70