فصل هفتم در کیفیت توارث به اسباب است

‏بدانکه اسبابی که موجب ارث می شوند چهار امر است: ‏اول:‏ زوجیت. ‏‎ ‎دوم:‏ ولاء عتق. ‏سوم:‏ ولاءِ ضمانِ جریره. ‏چهارم:‏ ولاء به امامت و در این ‏‎ ‎‏فصل چهار عنوان است:‏

 

کتابحاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانیصفحه 121