بخش اول: تفسیر سوره حمد از کتاب سرالصلوة

بخش اول

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تفسیر سوره حمد از

‏ ‏

کتاب سرالصلوة


کتابتفسیر سوره حمدصفحه 1

‏ ‏

‎ ‎

کتابتفسیر سوره حمدصفحه 2