بخش دوم: تفسیر سوره حمد از کتاب آداب الصلاة

بخش دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

تفسیر سوره حمد از

‏ ‏

کتاب آداب الصلاة


کتابتفسیر سوره حمدصفحه 13

‏ ‏

‎ ‎

کتابتفسیر سوره حمدصفحه 14