نظام سیاسی در اسلام با تاکید بر نظریات حضرت امام خمینی (س)

چکیده

‏در ‌این رساله استدلالات تفصیلی امام خمینی در باب حکومت اسلامی ‌و نحوه اداره جامعه و ویژگی‌های حاکم اسلامی‌‏‏ ‏‏به‌طور مشروح شرح داده شده است. در مطالعه‌ این رساله به دست می‌آید که نظام سیاسی اسلام در متن‌ ایدئولوژی اسلامی‌ تنیده شده و حکومتی است که از درون احکام و ارکان دین اسلام نشأت می‌گیرد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫نظام سیاسی در اسلام با تاکید بر نظریات حضرت امام خمینی (س)صفحه 1