ب‍ررسی ج‍ایگ‍اه ان‍ت‍ق‍ادی امام خمینی (س) درب‍اره رس‍ان‍ه ه‍ا در دوران پ‍ه‍ل‍وی با تاکید ب‍ر م‍طب‍وع‍ات

چکیده

‏ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍عیین‌ س‍ه‍م‌ ه‍ر یک‌ از رس‍ان‍ه‌ه‍ا در ک‍لام‌ ام‍ام‌ (ره‌) و نیز ک‍ش‍ف‌ دیدگ‍اه‌ و ت‍ئ‍وری ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) درب‍اره‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا ب‍ه‌ویژه‌ م‍طب‍وع‍ات‌ در دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی.‏

‏روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گیری: از آن‌ج‍ا ک‍ه‌ ن‍م‍ون‍ه‌گیری از س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) ه‍رگ‍ز م‍ع‍رف‌ ک‍ل‌ س‍خ‍ن‍ان ‌‌ایش‍ان‌ ن‍می‌ت‍وان‍د ب‍اش‍د، ن‍اگ‍زیر ک‍ل‌ س‍خ‍ن‍ان‌‌ ایش‍ان‌ و ک‍ت‍اب‌ ک‍ش‍ف‌ الاس‍رار ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍د.‏

‏روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: روش ‌‌این‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ م‍وض‍وع‌ رس‍ال‍ه‌، ت‍اریخی، اس‍ن‍ادی، اک‍ت‍ش‍افی و در ب‍رخی م‍وارد ت‍وأم‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌گیری از شیوه‌ ت‍ح‍لیل‌ ت‍وصیفی م‍ح‍ت‍واس‍ت‌.‏

‏اب‍زار ‌اندازه‌گیری: ف‍راوانی س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) درب‍اره‌ ک‍لید واژه‌ه‍ایی چ‍ون‌: م‍طب‍وع‍ات‌، رادیو، ت‍ل‍ویزیون‌، سین‍م‍ا، ک‍ت‍اب‌ و ت‍ئ‍ات‍ر، در س‍خ‍ن‍ان‌ و ک‍ت‍اب‌ ک‍ش‍ف‌‌الاس‍رار ‌ایش‍ان.‏

‏طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌: م‍طال‍ع‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ادی ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) درب‍اره‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا و ب‍ایده‍ا و ن‍ب‍ایده‍ای رسانه‌ای ف‍ص‍لی از ‌اندیش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍مینی اس‍ت‌ ک‍ه‌ در این‌ رس‍ال‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ام‌ .‏

‏ن‍تیج‍ه‌ ک‍لی: ‏‏۱‏‏) ‏‏راه‍ک‍ار ع‍م‍لی ام‍ام‌ خ‍مینی (ره) ب‍رای اداره‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا در دو ب‍ع‍د ن‍ظارت‌ م‍ردمی ‌و ه‍دایت‌ دول‍ت‌ اس‍لامی ‌م‍ردم‌‌س‍الار خ‍لاص‍ه‌ می‌شود.‏

‏۲‏‏) ‏‏ام‍ام‌ (ره‌) ب‍رای رس‍ان‍ه‌ه‍ا ب‍ه‌ترتیب‌ ن‍ق‍ش‌ آم‍وزشی، ت‍ربیتی و آگ‍اهی‌ب‍خ‍شی ق‍ائ‍ل‌ ب‍ودن‍د. ‏‏3‏‏)‏‏ ‏‏دیدگ‍اه‌ ام‍ام‌ (ره‌) ق‍راب‍ت‌ زیادی ب‍ا ت‍ئ‍وری م‍س‍ئ‍ولیت‌ اج‍ت‍م‍اعی م‍طب‍وع‍ات‌ دارد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫ب‍ررسی ج‍ایگ‍اه ان‍ت‍ق‍ادی امام خمینی (س) درب‍اره رس‍ان‍ه ه‍ا در دوران پ‍ه‍ل‍وی با تاکید ب‍ر م‍طب‍وع‍اتصفحه 1