بررسی مقایسه ای امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و ماکیاولی

چکیده

‏امنیت از مهم‌ترین دغدغه‌های بشر در طول حیات اجتماعی در همه عصرها بوده است و از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. در این پژوهش به بررسی مقوله امنیت از دیدگاه دو ‌اندیشمند شرق و غرب می‌پردازد و تا حد امکان نقاط اشتراک و افتراق‌ این دو چهره در موضاعات"دین و امنیت"، ارتش و امنیت، قانون و امنیت و آزادی و امنیت با بهره‌گیری از آثار آنان مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. این تحقیق درصدد آن است تا با جمع‌آوری ابعاد و جوانب دیدگاه‌های امام و ماکیاولی در مورد امنیت به ‌این سؤال پاسخ دهد که وجوه تمایز ‌اندیشه سیاسی‌ آن دو در چیست. با عنایت به مباحث و موارد مطروحه اثبات می‌کند که دیدگاه امام خمینی به مقوله امنیت از موضع هدایت است در حالی‌که نظر ماکیاولی از موضع قدرت می‌باشد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫بررسی مقایسه ای امنیت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) و ماکیاولیصفحه 1