اندیشه های سیاسی امام خمینی (س)

چکیده

‏در این رساله شخصیت امام خمینی طی مطالعه‌ای تطبیقی بر اساس الگوی تیپ مدیریت، تیپ‌ایدئولوگ، تیپ قیام‌گر تحلیل می‌شود. نویسنده ابتدا آمیختگی دین و سیاست در‌ اندیشه سیاسی امام را مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به تشریح نقش محوری وحدت در دیدگاه سیاسی امام خمینی بر اساس تیپ مدیریت می‌پردازد. بخش پایانی رساله به بررسی نقش کلیدی مبارزه در‌ اندیشه سیاسی امام خمینی با توجه به تیپ قیام‌گر‌ایشان اختصاص دارد.‏

‎ ‎

پایان نامه‫اندیشه های سیاسی امام خمینی (س)صفحه 1