فصل ششم / خاطرات فضل الله فرخ

پیوستن به جمعیت موتلفه

‏در محله‌ ای که سکونت می ‌کردم مسجدی بود که محل تجمع دین ‌داران بود. مسجد ‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 213
‏امین ‌الدوله را همه افراد انقلابی می ‌شناختند. در همین مسجد با صادق امانی‏‎ ‎‏آشنا شدم و  به م‏‏و‏‏تلفه پیوستم و تا الان همکاری ها همچنان ادامه دارد.‏

کتابامام خمینی و هیات های دینی مبارزصفحه 214