امام خمینی و آیت اللّه‌ هاشمی رفسنجانی

چهارشنبه 29 مهر 1360

چهارشنبه 29 مهر 1360

‏احمد آقا از قم تلفن کرد. گفت: امام برای مراعات امنیت و حفاظت، با پیشنهاد من در‏‎ ‎‏خصوص اجازه رفتن دوستان دیگر، جهت اقامه نمازجمعه به جای من، موافقت‏‎ ‎‏کرده اند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 21

  • . همان؛ ص 335.