امام و انقلاب اسلامی

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

امام و انقلاب اسلامی

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 23

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 24