امام و انقلاب اسلامی

هیأت اعزامی امام در خوزستان

هیأت اعزامی امام در خوزستان

‏به دنبال اوجگیری اعتصاب کارکنان شرکت نفت، علاوه بر آنکه خارک ـ مهمترین بندر‏‎ ‎‏نفتی ایران ـ از کار بازماند و صادرات نفت به طور کامل قطع شد، برای مصارف داخلی‏‎ ‎‏مردم نیز مشکلات بسیاری ایجاد شد.‏‎[1]‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 64
‏در این میان ضروری بود که کاری از طرف انقلابیون صورت بگیرد، به همین علت با‏‎ ‎‏پیشنهاد جمعی از اعضای شورای انقلاب، امام برای حلّ و فصل مشکلات به میدان‏‎ ‎‏آمدند و درتاریخ 8 دی 1357 فرمانی به این شرح خطاب به مهندس بازرگان صادر‏‎ ‎‏کردند:‏

‏« جنابعالی که در اداره صنایع عظیم نفت دارای سوابق و تجارب فراوان هستید، یک‏‎ ‎‏هیأت پنج نفری مرکب از حجة الاسلام جناب آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی و‏‎ ‎‏جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و دو نفر دیگر را با نظر خودتان و مشورت آقایان‏‎ ‎‏تعیین نمایید. این هیأت تحت سرپرستی جنابعالی، مناطق نفتی را بازرسی نموده و در‏‎ ‎‏امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر شده در بالا نظارت بنمایید.»‏‎[2]‎

‏پس از دریافت حکم امام، لازم بود که برای موفقیت هیأت، هماهنگیهای لازم و‏‎ ‎‏برنامه ریزیهای مناسبی انجام شود.‏

‏در نهایت، در کمتر از بیست و چهار ساعت پس از صدور فرمان امام، با اطلاعات‏‎ ‎‏نسبتاً کاملی و با برنامه ریزی لازم، با هواپیما عازم اهواز شدیم.‏

‏ورود هیأت منتخب امام به اهواز، با استقبال گرم کارکنان اعتصابی صنعت نفت،‏‎ ‎‏همراه شد. من در محل تعمیرگاه مرکزی شرکت نفت، برای انبوه کارکنان اعتصابی،‏‎ ‎‏سخنرانی کردم.‏

‏سخنرانی دیگری بود که در جمع انبوه اعتصابیون شرکت نفت داشتم. در این‏‎ ‎‏سخنرانی با اشاره به اینکه طبق نظر امام خمینی، اعتصاب باید ادامه داشته باشد، گفتم:‏‎ ‎‏چون دولت می خواهد از این حربه اعتصاب علیه نهضت استفاده کند، یعنی بگوید ما با‏‎ ‎‏ایجاد اعتصابات مردم را از سرما و گرسنگی می کشیم، لذا امام خمینی تصمیم خود را از‏‎ ‎‏اعتصاب کاملی در صنعت نفت تغییر داده اند و ابلاغ فرموده اند که باید قسمتی از‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 65
‏اعتصاب را بشکنیم. به طوری که مصرف داخلی نفت تأمین شود، چون مبارزه ما علیه‏‎ ‎‏استبداد و استعمار است