امام در دفتر خاطرات ایام

‏ ‏

‏ ‏

امام در دفتر خاطرات ایام

‏ ‏


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 347

‏ ‏

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 348