صادق آهنگران

اولین نوحه در خدمت امام

‏ اولین نوحه ای را که خدمت حضرت امام خواندم نوحۀ «ای شهیدان بخون‏‎ ‎‏غلطان خوزستان درود» بود. هنگامی که مشغول خواندن این اشعار بودم،‏‎ ‎‏حضرت امام وقتی می خواستند داخل بشوند، دیده بودند که مشغول خواندن‏‎ ‎‏هستم، پشت در می مانند و وارد مجلس نمی شوند تا مردم بلند نشوند و‏‎ ‎‏مجلس به هم نخورد. دیده بودند که ایشان دم در نشسته اند و گوش می کنند و‏‎ ‎‏وقتی از شهدا می خواندم گریه می کردند.‏

کتابامام و دفاع مقدسصفحه 6