رحیم صفوی

بگذارید آزاد باشند

‏قبل از شروع جنگ بود. روزی با بچه های شورای عالی سپاه خدمت‏‎ ‎‏حضرت امام رسیدیم. بعد از فرمایشات حضرت امام، برادر رضایی برای‏‎ ‎‏گرفتن عکس از حضرت امام اجازه خواستند که آن بزرگوار قبول کردند. برای‏‎ ‎‏گرفتن عکس بچه ها سه ـ چهار نفری کنار حضرت امام نشستند و چون جا‏‎ ‎‏تنگ بود بسیار چسبیده و نزدیک به هم بودند که برادر رضایی به بچه ها‏‎ ‎‏گفتند بروید کنار؛ ولی حضرت امام دستور فرمودند که: نه، بگذارید آزاد‏‎ ‎‏باشند. برخورد حضرت امام جوری بود که گویا فرزندان خودش را مورد‏‎ ‎‏لطف و محبت قرار می دهند.‏

کتابامام و دفاع مقدسصفحه 36