محمد کوثری

لذت دیدار امام

‏  لذت دیدار امام قابل توصیف نیست. گر چه همه ما با توجه به سن و سال‏‎ ‎‏آن بزرگوار تصمیم داشتیم که در ملاقات ها این موضوع را در نظر داشته باشیم‏‎ ‎‏امّا در حضور ایشان گویی همه را فراموش می کردیم. ما که دلمان نمی خواست‏‎ ‎


کتابامام و دفاع مقدسصفحه 138
‏این جلسات به انتها برسد. احساس می کردیم که حضرت امام با توجه به لطفی‏‎ ‎‏که به رزمندگان دارند، برای به پایان بردن جلسات شتابی ندارند. موقعی که‏‎ ‎‏بچه ها را می دیدند، خندۀ عجیبی بر چهره اشان نقش می بست و بسیار‏‎ ‎‏خوشحال می شدند. شادی ملاقات کنندگان را خدا می داند که در چه حدی‏‎ ‎‏بود. آنها از این که فرماندهی با این خصوصیات و با این محبوبیت را در میان‏‎ ‎‏خود دارند، سر از پا نمی شناختند. فرماندهی که واقعاً در دنیا نظیر ندارد و با‏‎ ‎‏صداقت و صفا با مردم خود حرف می زند.‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابامام و دفاع مقدسصفحه 139

کتابامام و دفاع مقدسصفحه 140