روایت دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

روایت دوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏          ‏دباغ از زبان خویشتن

‏          مرضیه حدیدچی به روایت همسفر زندگی اش‏

‏          خواهر طاهره از دریچه نگاه دیگران‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابپرواز با نور(دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ»)صفحه 83

‎ ‎

کتابپرواز با نور(دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ»)صفحه 84