روایت دوم

مرضیه حدیدچی از زبان همسفر زندگی اش

مرضیه حدیدچی از زبان همسفر زندگی اش

 

کتابپرواز با نور(دو روایت از زندگی خانم مرضیه حدیدچی«دباغ»)صفحه 95