اسناد و تصاویر

اسناد و تصاویر


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 293

‏ ‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 294
1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 295
2


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 296
3


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 297
3-1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 298
4-1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 299
4-2


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 300
5


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 301
6


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 302
7


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 303
8
کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 304
9


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 305
10


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 306
11


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 307
12


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 308
12-1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 309
13


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 310
14


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 311
15


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 312
16


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 313
17


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 314
18


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 315
19


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 316
20


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 317
21


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 318
22

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 319
23


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 320
24


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 321
25


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 322
26


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 323
27


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 324
28
کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 325
29


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 326
3


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 327
3-1


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 328
3-2


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 329
3-3


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 330
3-4


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 331
3-5


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 332
3-6


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 333
3-7


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 334
3-8


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 335
42


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 336
39


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 337
40


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 338
41

‏ ‏

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 339

IMAGE0013

‎ ‎

 

سال 1331 هجری شمسی؛ 14  سالگی؛ مشهد مقدس؛ منزل حاج  شِِیخ  مجتبی قزوینی

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 340
46

در جمع طلاب، مشهد مقدس؛  قبل از انقلاب

44

در جمع طلاب مشهد، قبل از انقلاب


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 341
IMAGE0029

‎ ‎

نجف اشرف، حرم مطهر حضرت علی(ع)

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎

‎ ‎


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 342
IMAGE0004

‏ ‏

‎ ‎

IMAGE0022

‏ ‏

نجف اشرف، مسجد ترک


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 343
IMAGE0028

 

نجف اشرف، مسجد ترک


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 344
IMAGE0027

 

نجف اشرف، مسجد ترک


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 345
IMAGE0005

‏ ‏

‎ ‎

IMAGE0006

‎ ‎

نجف اشرف ،  دفتر حضرت امام (ره)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 346

IMAGE0003

‎ ‎

نجف اشرف، حرم مطهر حضرت علی(ع)

‎ ‎

‎ ‎

IMAGE0043

‎ ‎

نجف اشرف، حرم مطهر حضرت علی(ع)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 347
IMAGE0010

‎ ‎

نجف اشرف، حرم مطهر حضرت علی(ع)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 348
IMAGE0011

‎ ‎

نجف اشرف،  دفتر حضرت امام(ره)

 

IMAGE0012

‎ ‎

نوفل لوشاتو، فرانسه، حرکت برای اقامه نماز ظهر


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 349
IMAGE0015

 

نوفل لوشاتو، فرانسه

 

IMAGE0019

‎ ‎

ملاقات مردم با حضرت امام درنوفل لوشاتو


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 350
IMAGE0013

‎ ‎

‎ ‎

IMAGE0009

‎ ‎

نوفل لوشاتو، نماز جماعت


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 351
IMAGE0036

‎ ‎

‎ ‎

IMAGE0038

‎ ‎

دفتر نوفل لوشاتو، پاریس


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 352
IMAGE0018

‎ ‎

نوفل لوشاتو، پاریس

 

IMAGE0017

 

در نوفل لوشاتو


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 353
IMAGE0042

‎ ‎

IMAGE0040

‎ ‎

آیت‌الله ناصری و شهید مهدی عراقی در نوفل لوشاتو


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 354

New Image47

 

اقامتگاه  امام در قم، 1358


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 355
IMAGE0025

‎ ‎

IMAGE0029

 

در سمت ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی خراسان


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 356
IMAGE0009

‎ ‎

IMAGE0006

در سمت ریاست دادگاههای انقلاب اسلامی خراسان


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 357
IMAGE0003

‎ ‎

در سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دوره اول و دوم

‎ ‎

IMAGE0022

‎ ‎

در سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دوره اول


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 358
IMAGE0020

‎ ‎

22

‎ ‎

در سمت نماینده مجلس شورای اسلامی دوره اول هنگام بازدید از مراکز نظامی


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 359
IMAGE0090

‎ ‎

IMAGE0092

‏ ‏

در سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، دوره سوم

‎ ‎


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 360
16

‎ ‎

IMAGE0066

‎ ‎

همراه با هیئت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سفرهای خارجی


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 361
IMAGE0013

‎ ‎

مصلای اجتماعی ـ فرهنگی حضرت امام (ره) در شهرستان فردوس


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 362
IMAGE0007

‎ ‎

IMAGE0052

‎ ‎

مصلای اجتماعی ـ فرهنگی حضرت امام ( ره ) در شهرستان فردوس

‎ ‎

‎ ‎


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 363
IMAGE0051

‎ ‎

IMAGE0048

 

سفر به شهرستانهای استان خراسان همراه با هیات آستان قدس رضوی


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 364

IMAGE0036

‎ ‎

IMAGE0007

 

غبارروبی حرم مطهر امام رضا (ع)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 365

‎ ‎

IMAGE0011

‎ ‎

IMAGE0008

‎ ‎

سفر ریاست جمهور وقت، آیت الله خامنه ای، به شهرستان فردوس و طبس


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 366

IMAGE0007

‎ ‎

IMAGE0011

‎ ‎

سفر ریاست جمهور وقت، آیت الله خامنه ای، به شهرستان فردوس و طبس

 


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 367
19

‎ ‎

دیدار اعضای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با رهبر انقلاب (دوره دوم)


کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 368
IMAGE0017

‎ ‎

IMAGE0004

‎ ‎

کتابخاطرات حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پورصفحه 369