فصل سوم : کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی

جنایت در مدرسه فیضیه قم و خروش امام خمینی

‏در پی موضع گیریهای امام شاه دستپاچه شده و تصمیم به شدت عمل می گیرد. در دوم ‏‎ ‎‏فروردین 42، طلاب علوم دینی در مدرسه فیضیه برای شرکت در مجلس بزرگداشت ‏‎ ‎‏شهادت امام صادق گرد هم آمده بودند که حمله کماندوهای شاه از در و دیوار شروع ‏‎ ‎‏می شود و آن جنایت بی سابقه و گسترده رخ می دهد که منجر به شهادت طلاب جوان و ‏‎ ‎‏آتش زدن قرآنها و غارت حجره های طلاب و جنایاتی از این دست می گردد.‏

‏با وقوع این جنایت، شاه که گمان می کرد صدای روحانیت را خاموش کرده است با ‏‎ ‎‏طنین کوبنده امام مواجه شد «من اکنون قلب خود را برای سرنیزه های مامورین شما ‏‎ ‎‏حاضر کرده ام ولی برای قبول زورگویی ها و خضوع در مقابل جباری های شما حاضر ‏‎ ‎‏نخواهم کرد. من تا قلم در دست دارم کارهای مخالف مصالح مملکت را بر ملا ‏‎ ‎‏می کنم»‏‎[1]‎‏.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 1صفحه 192

  • . ر.ک. صحیفه امام، ص179.