احکام زکات

زکات شتر و گاو و گوسفند

مساله 1908ـ‏ زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد دو شرط‏‎ ‎‏دیگر دارد:‏

‏اول: آن که حیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز کار‏‎ ‎‏کرده باشد، زکات آن واجب است.‏

‏دوم: آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن‏‎ ‎‏را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد‏‎ ‎‏زکات ندارد. ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد بنابر‏‎ ‎‏احتیاط زکات آن واجب می باشد.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 290
مساله 1909ـ‏ اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی‏‎ ‎‏نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 291