احکام نِکاح یا ازدواج و زناشویی

عیبهایی که بواسطۀ آنها می شود عقد را به هم زد

مساله 2380ـ‏ اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را دارد‏‎ ‎‏می تواند عقد را به هم بزند: اول: دیوانگی. دوم: مرض خوره. سوم: مرض بَرَص.‏‎ ‎‏چهارم: کوری. پنجم: شل بودن بطوری که معلوم باشد. ششم: آن که افضا شده یعنی‏‎ ‎‏راه بول و حیض یاراه حیض و غائط او یکی شده باشد ولی اگر راه حیض و غائط او‏‎ ‎‏یکی شده باشد به هم زدن عقد اشکال دارد و باید احتیاط شود. هفتم: آن که گوشت،‏‎ ‎‏یا استخوانی یا غده ای در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 377
مساله 2381ـ‏ اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او دیوانه است یا آلت مردی‏‎ ‎‏ندارد یا عِنّین است و نمی تواند وطی و نزدیکی نماید یا تخمهای او را کشیده اند‏‎ ‎‏می تواند عقد را به هم بزند. و تفصیل این مساله و مساله سابق در کتاب «تحریر‏‎ ‎‏الوسیله» ضبط شده است.‏

مساله 2382ـ‏ اگر مرد یا زن، بواسطۀ یکی از عیبهایی که در دو مسالۀ پیش گفته‏‎ ‎‏شد عقد را به هم بزند، باید بدون طلاق از هم جدا شوند.‏

مساله 2383ـ‏ اگر بواسطۀ آن که مرد عنین است و نمی تواند وطی و نزدیکی‏‎ ‎‏کند، زن عقد را به هم بزند شوهر باید نصف مهر را بدهد. ولی اگر بواسطۀ یکی از‏‎ ‎‏عیبهای دیگری که گفته شد، مرد یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزدیکی‏‎ ‎‏نکرده باشد چیزی بر او نیست و اگر نزدیکی کرده، باید تمام مهر را بدهد.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 378