احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات

چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است

مساله 2599ـ‏ چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب است:‏

‏اول: موقع سر بریدن گوسفند دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را‏‎ ‎‏باز بگذارند و موقع سر بریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز‏‎ ‎‏بگذارند و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو، یا تا زیر بغل به یکدیگر‏‎ ‎‏ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا‏‎ ‎‏پر و بال بزند.‏

‏دوم: کسی که حیوان را می کشد رو به قبله باشد.‏

‏سوم: پیش از کشتن حیوان آب جلوی آن بگذارند.‏

‏چهارم: کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند و با‏‎ ‎‏عجله سر حیوان را ببرند.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 413