احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات

صید ملخ

مساله 2622ـ‏ اگر ملخ را با دست یا بوسیلۀ دیگری زنده بگیرند، بعد از جان‏‎ ‎‏دادن خوردن آن حلال است. و لازم نیست کسی که آن را می گیرد مسلمان باشد و در‏‎ ‎‏موقع گرفتن، نام خدا را ببرد ولی اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد‏‎ ‎‏که آن را زنده گرفته یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته ام حلال نیست.‏

مساله 2623ـ‏ خوردن ملخی که بال درنیاورده ونمی تواند پرواز کند حرام است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 418