فصل اول : خاطرات آیت الله سید محمد بجنوردی

ویژگی خدایی

‏امام کارهای شخصی خود را خودشان انجام می دادند. ایشان با این که مرجع جهان تشیع بودند ولی شخصا به نامه و استفتائات مردم جواب می دادند. حتی آن ها را با خط خود می نوشتند. به طور کلی، آن بزرگوار در انجام کارها، خود مباشر بودند.‏

خاطرات سال های نجـفج. 2صفحه 8