فصل سوم : خاطرات آیت الله محمد رضا رحمت

فصل سوم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات

‏ ‏

آیت ‌الله محمدرضا رحمت


خاطرات سال های نجـفج. 2صفحه 19

‎ ‎

خاطرات سال های نجـفج. 2صفحه 20