فصل سوم : خاطرات آیت الله محمد رضا رحمت

خصوصیات برجسته

‏ در دیدارهایی که با همدیگر داشتید و پیش امام می آمدید آیا حاج احمد آقا هم ‏‎ ‎‏حضور داشت، اگر خاطره ای دارید بفرمایید؟‏

‏ بله جز تواضع و بزرگواری چیزی از او ندیدم.‏

‏اهل مزاح بودند؟‏

‏ بله عرض کنم که ایشان هیچ گاه نمی خواست مجلس خشک و بی روح باشد و ‏‎ ‎‏گاهی مطالبی می گفت که مجلس از آن حالت خارج شود.‏

خاطرات سال های نجـفج. 2صفحه 84