فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

نظارت

‏ ‏

من به همۀ ملت، به همۀ قوای انتظامی،اطمینان می دهم که امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد.[1]

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 273

  • )) صحیفه امام؛ ج 10، ص 58.