فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی

گوش کردن اخبار رادیو بی بی سی بین نماز مغرب و عشا

‏من در دفتر حضرت امام کار می کردم، ایشان در ایوان منزلشان نماز می خواندند، در ایام‏‎ ‎‏تابستان، وقت اخبار رادیو بی بی سی یک ربع به هشت شب بود که دقیقاً بین نماز مغرب‏‎ ‎‏و عشا واقع می شد، خودم دیدم که حضرت امام همینکه نماز مغربشان تمام شد، برای‏‎ ‎‏گوش کردن اخبار رادیو بی بی سی رفتند و زمانی که اخبار مربوط به ایران و مسائل آن‏‎ ‎‏تمام شد، رادیو را بستند و نماز عشا را شروع کردند، با آنکه ایشان به نماز اول وقت و‏‎ ‎‏تعقیبات و مستحبات آن بسیار مقید بودند؛ امّا از شنیدن اخبار رادیوهای بیگانه هم غافل‏‎ ‎‏نبودند. آری، اینچنین بود که حضرت امام به اوضاع سیاسی کشور مسلط بودند و از‏‎ ‎‏سخنان مسموم دشمن آگاه می شدند، و به موقع پادزهر لازم را می ریختند و تبلیغات‏‎ ‎‏دشمن را خنثی می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپرتوی از خورشیدصفحه 277

  • )) ایوبی؛ همان.