کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین معادیخواه

‏حجةالاسلام والمسلمین معادیخواه‏

‏تاثیر فرهنگ عاشورا بر انقلاب اسلامی‏

‏تحلیل شما از رابطه میان انقلاب اسلامی و نهضت عاشورا چیست و نقش عاشورا را در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی چگونه ارزیابی می کنید؟‏

‏عاشورا- هر تبیینی که از آن داشته باشیم- در مقطعی از تاریخ و با بهره گیری خاصی از آن به یک انقلاب پیروز منجر شده است. اساساً شروع نهضت را همان عصر روز عاشورا باید تلقی کرد، یعنی سیزده خرداد. در حقیقت نطفۀ انقلاب را همان فریاد عصر عاشورای امام منعقد ساخت. عاشورا در جامعه ما دارای قدرتی بوده و این قدرت عاشورا را امام شناخت و با بهره برداری درست از آن، انقلاب به پیروزی رسید. حال این سوال مطرح می شود که عاشورا چیست؟ یعنی عاشوراشناسی به میان می آید و یک بعد عاشوراشناسی این است که عاشورا را به عنوان یک مقولۀ تاریخی ببینیم. کسی ممکن است از دید اسطوره شناسی عاشورا را بررسی کند. این دیگر نگاه تاریخی نیست. بعد از اسلام، امام حسین اسطورۀ جامعه ما شده ولی قبل از اسلام مثلاً سیاوش بوده است. در چنین زمینه ای پیرایه هایی که به عاشورا بسته می شود توجیه دیگری دارد. یک بعد عاشوراشناسی بعد تاریخی آن است. عاشورا ابعاد دیگری نیز دارد که هر کدام موضوع بررسی جداگانه ای است و باید برای آن طرح مناسب خودش را پیدا کرد. حال وقتی نقش عاشورا در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران مطرح شود، خود به خود این پرسش مطرح می شود که پیامدهایی که عاشورا در تاریخ داشته چه بوده است که برای پاسخ دادن به این پرسش باید تاثیر عاشورا بر قطبهای مختلف تاریخ بررسی شود. ما گرفتار یک فقر شدید فرهنگی در جهات مختلف بوده و در تاریخ شناسی گرفتار فقر مضاعف هستیم که زدودن آن تنها با‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 108
‏حرکتی در جهت تحول اساسی در شناخت تاریخ و تاریخ نگاری ممکن است. یک پدیدۀ تاریخی را مجرد از تاریخ نمی توان شناخت. شناخت مطلوب عاشورا در گرو شناخت تاریخ اسلام است؛ یعنی ما اگر فتنۀ بنی امیه را نشناسیم، نمی توانیم عاشورا را بشناسیم. فتنۀ بنی امیه یعنی یک قرن- و به اعتباری دو قرن- از تاریخ اسلام و جاهلیت. اگر از نیروهای حوزه خوب استفاده شود، بسادگی می توان برای هر ربع قرن از تاریخ اسلام طرح مناسب فراهم کرد و هستۀ پژوهش ایجاد نمود و با هماهنگی این هسته ها، به بانک اطلاعات تاریخی کاملی دست یافت به صورتی که در هر زمینه، اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده در اختیار داشت. حلقه های زنجیره تاریخ به یکدیگر مربوط است. در مثل حماسه عاشورای حسینی از حماسۀ صلح حسنی جدا نیست. اگر حماسۀ صلح امام حسن نبود، حماسۀ قیام امام حسین زمینه نداشت. لذا می بینیم که در روایات حسنین به عنوان یک مجموعه مطرح اند، مثل دو روی یک سکه. از طرفی، پژوهش تاریخی نیازمند مکتب تاریخنگاری است که خود داستان دیگری دارد.‏

‏من فقط نقش عاشورا در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران نه در تداومش را بررسی کردم. اگر پهلوی این خطا را نکرده بود و با عاشورا در نیفتاده بود اصلاً معلوم نبود که انقلاب پا بگیرد. امام که نهضت را شروع کرد، عدۀ زیادی از علمایی که با امام همگام شدند پیوندشان با امام یک پیوند عاطفی بود. این پیوند عاطفی هم از کینه ای که از پهلوی در دل داشتند برمی خاست. اینها هم بینش با امام نبودند. اصلاً مبارزۀ سیاسی را قبول نداشتند. وحدت کلمۀ علما در ابتدای نهضت که امام از آن استفاده کرد در حقیقت مدیون عواطفی بود که مردم نسبت به عاشورا داشتند.‏


مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 109

مجموعه مصاحبه های کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورااندیشه عاشورا (مجموعه مصاحبه ها) ـ دفتر 2صفحه 110