کتاب صید و ذباحه

حکم ذبیحۀ اهل تسنن

حکم ذبیحۀ اهل تسنن

[سؤال 9058]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1481

‏2. برادران اهل تسنن در هنگام سر بریدن، پیشانی گوسفندان را رو به قبله قرار‏‎ ‎‏می دهند و کاردگاه و دست و پا را قرار نمی دهند رو به قبله، خوردنش برای ما اشکال‏‎ ‎‏دارد یا خیر؟ خودشان سر می برند و همۀ علمایشان در این حومه حلال می دانند،‏‎ ‎‏نمی دانم اصل فتوایشان همین است یا طور دیگری ؟‏

بسمه تعالی، فرض مذکور، حکم جهل به حکم را دارد که ذبیحه حلال است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 8صفحه 39