کتاب طهارت

نماز لیلة الدفن

نماز لیلة الدفن

[سؤال 690] ----> 4246

‏5. تعهدی دارم هر وقت مطلع شدم کسی فوت نموده نماز وحشت بخوانم و چون‏‎ ‎‏واریس شدید دارم نمی توانم زیاد بایستم؛ جایز است رکعت دوم یک سوره «إنّا أنزلنا»‏‎ ‎‏خوانده شود؟ و هم ممکن است یک نماز و نیت شود به تمام آن کسانی که در آن روز‏‎ ‎‏مدفون شده اند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر یک سوره خوانده شود نماز لیلة الدفن نمی شود و تشریک در ثواب مانع ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 305