کتاب طهارت

کیفیت نجس شدن اشیا به سبب نجاسات

کیفیت نجس شدن اشیا به سبب نجاسات

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 420