کتاب طهارت

آفتاب

از مطهرات: آفتاب

[سؤال 1050] ----> 244

‏17. آیا آفتاب، تمام اشیای نجسی را که عین نجاست در آن نیست، پاک می کند؟‏

بسمه تعالی، غیر منقول و آنچه که در حکم غیر منقول است، با تابش آفتاب پاک می شود و تفصیل آن در رساله مذکور است.

[سؤال 1051] ----> 4924

‏5. آیا شیشه های معمولی در و پنجره مانع مطهریت آفتاب هستند یا نه؟ در صورت‏‎ ‎‏منفی بودن جواب، اگر پشت خود شیشه نجس باشد با تابیدن آفتاب بر روی آن پاک‏‎ ‎‏می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر مانع تابش آفتاب بر جای نجس نباشد، مانع مطهّر بودن نیست.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 464