کتاب نماز

نماز مسافر

نماز مسافر

[سؤال 1814]‏ ‏ ‏ ‏----> 697

‏3. نمازهای صبحی را که انسان در مسافرت بوده و به نیت شکسته نخوانده و مانند‏‎ ‎‏نماز غیرمسافر خوانده، باید قضا نماید؟‏

بسمه تعالی، نماز صبح شکسته نیست و در فرض سؤال، قضا واجب نیست.

[سؤال 1815]‏ ‏ ‏ ‏----> 2894

‏32. نماز خواندن در حین درگیری جنگ باید تمام باشد یا شکسته؟‏

بسمه تعالی، برای مسافرین شکسته است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 2صفحه 307