الحدیث الأوّل‌

مقام اوّل

‏مقام اوّل ‏

‏و در آن چند فصل است‏

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 5