الحدیث الثالث عشر

فصل در بیان فرق بین توکل و رضاست

‏فصل در بیان فرق بین توکل و رضاست ‏

‏بدان که مقام «رضا» غیر از مقام توکل است، بلکه از آن شامختر و عالی تر است، زیرا که «متوکل» طالب خیر و صلاح خویش است، و حق تعالی را که فاعل خیر داند وکیل کند در تحصیل خیر و صلاح، و «راضی» فانی کرده است اراده خود را در اراده حق و از برای خود اختیاری نکند، چنانچه از بعض اهل سلوک پرسیدند: ما ترید؟ قال: ارید أن لا ارید‏‎[1]‎‏ مطلوب او مقام «رضا» بود.‏

‏و اما در حدیث شریف که فرموده است: فما فعل بک کنت عنه راضیا. مقصود از آن، مقام رضا نیست، و لهذا دنبال آن فرموده: «بدانی که حق تعالی هر چه می کند خیر و فضل تو در آن است.» گویی حضرت خواسته است در سامع ایجاد مقام توکل فرماید، لهذا از برای آن مقدماتی ترتیب داده است: اوّل فرموده: تعلم ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 217
‏أنّه لا یألوک خیرا و فضلا. و پس از آن فرموده است: و تعلم أنّ الحکم فی ذلک له.‏

‏البته کسی که بداند حق تعالی قادر است بر هر چیز و خیر و فضل او را از دست ندهد، مقام توکل برای او حاصل شود، زیرا که دو رکن بزرگ توکل همان است که ذکر فرموده، و دور کن یا سه رکن دیگر را برای وضوح آن ذکر نفرموده.‏

‏پس، نتیجه از مقدمات مذکوره و مطویه معلومه حاصل شود که هر چه حق تعالی کند موجب خشنودی و رضایت است، زیرا که خیر و صلاح در آن است، پس مقام توکل حاصل آید، و لهذا تفریع فرموده است: فتوکّل علی الله.‏

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 218

  • . این کلام از بایزید نقل شده است. شرح منازل السائرین، ص 89، قسم چهارم در اخلاق- باب «رضا»