الحدیث التاسع و العشرون

در تنبّه به یکی از مکاید شیطان است

‏در تنبّه به یکی از مکاید شیطان است‏‏ ‏

‏بالجمله، آنچه در این مقام- که قلم بی اختیار رسید- لازم است تنبه به آن، آن است که بدترین خارهای طریق کمال و وصول به مقامات معنویه، که از شاهکارهای بزرگ شیطان قطّاع الطریق است، انکار مقامات و مدارج غیبیه معنویه است، که این انکار و جحود سرمایه تمام ضلالات و جهالات است و سبب وقوف و خمود است، و روح شوق را که براق وصول به کمالات است می میراند و آتش عشق را که رفرف معراج روحانی کمالی است خاموش می کند، پس انسان را از طلب باز می دارد. به عکس، اگر انسان به مقامات معنویه و معارج عرفانیه عقیدت خالص ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 507
‏کند و ایمان آورد، چه بسا شود که این خود به آتش عشق فطری، که در زیر خاک و خاکستر هواهای نفسانیه خود شده، کمک و مدد کند و نور اشتیاق را در اعماق قلب روشن کند، و کم کم به طلب برخیزد و به مجاهده قیام کند تا مشمول هدایت حق و دستگیری آن ذات مقدس شود. و الحمد لله.‏

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 508