فصل اول: بیان اختیارات فقیه

مبحث چهارم: تشخیص مرجع تقلید

‏این مبحث درباره جواز تقلید و این‌که از چه کسی می‌توان تقلید کرد، ‏‎ ‎‏بحث می‌کند. آیا مرجع تقلید باید اعلم باشد یا مجتهد مطلق ـ هر چند ‏‎ ‎‏اعلم نباشد ـ کافی است؟ و یا این‌که منظور هر مجتهدی؛ اعم از مطلق و ‏‎ ‎‏متجزّی، می‌باشد؟ بنابراین، بحث چهار صـورت خواهـد داشت: 1ـ در ‏‎ ‎‏صورتی که فتوای مجتهد اعلم و غیر اعـلـم با هم اختلافی ندارد. 2ـ از ‏‎ ‎‏اختلاف فتوای آن‌ها اطلاع نداریم. 3ـ اجمالاً می‌دانیم که در فتوا اختلاف ‏‎ ‎‏دارند. 4ـ به طور تفصیل(مشخصاً) از اختلاف آن‌ها در فتوا باخبریم. ‏‎ ‎‏پیش از ورود به بحث و ذکر ادلّه آن، لازم است به بیان اصلی بپردازیم.‏

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 50