فصل اول: بیان اختیارات فقیه

پاسخ اشکال

‏شک و اشکال مزبور، جز با اثبات یکی از دو امر ـ به نحو منع خُلُوّ ـ ‏‎ ‎‏مرتفع نمی‌شود:‏

‏1ـ اجتهاد به معنای امروزی یا چیزی شبیه آن، در عصر ائمه علیهم السلام ‏‎ ‎‏رواج داشته است و مراجعه به فقها در آن زمان، رویه عملی مردم بوده ‏‎ ‎‏است و امامان علیه السلام نیز به آن‌ها ارجاع می‌دادند.‏

‏2ـ اگر رجوع جاهل به عالم مورد رضایت شارع نبوده است، باید ‏‎ ‎‏ائمه علیهم السلام از این رویه منع می‌کردند و عدم نهی از آن، بیانگر رضایت ‏‎ ‎‏شارع مقدس می‌باشد.‏

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 59