دلایل لزوم تشکیل حکومت

دلایل لزوم تشکیل حکومت

دلایل لزوم تشکیل حکومت

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 25