ولایت فقیه به استناد اخبار

ولایت فقیه به استناد اخبار

ولایت فقیه به استناد اخبار

 

کتابولایت فقیه؛ حکومت اسلامی: تقریر بیانات امام خمینی (س)صفحه 59